برگزاری دوره آموزشی در استان همدان -شهرستان سردرود

با توجه به پیشرفت اجرای طرح های دامپروری ویژه بهره برداران کمیته امداد امام خمینی(ره)، نمایندگان شرکت توسعه گری پردیس با برگزاری دوره‌ی آموزشی و ترویجی برای مجریان در شهرستان سردرود به بررسی چالش های تولیدی در حوزه ی پرورش و دامپزشکی پرداختند.منطقه سردرود در زمینه ی دامپروری متسعد بوده و با توجه به حضور […]